Fritidsulykke

Fritidsulykkesforsikringen, også kjent som “Annen ulykke”, gir ansatte økonomisk trygghet i tilfelle skader.

Hva er ulykkesskade?

En ulykkesskade refererer til en skade på kroppen som oppstår på grunn av en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) i forsikringstiden.

Tapt inntekt

Hvis sykepengene fra NAV ikke erstatter hele lønnen til den ansatte, blir inntektstapet dekt fram til skadesaken er gjort opp.

Varig arbeidsuførhet

Forsikringen gir en engangsutbetaling som kompenserer for det fremtidige inntektstapet hvis den ansattes arbeidsevne blir varig påvirket av skaden. Erstatningen fastsettes basert på forsikringssummen, den ansattes alder, inntekt og grad av arbeidsuførhet.

Varig skade

Forsikringen gir en engangsutbetaling, også kjent som ménerstatning, hvis skaden resulterer i varig funksjonsnedsettelse.

Dødsfall


Erstatning tildeles samboer/ektefelle og barn under 20 år dersom en ansatt dør som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Forsikringen inkluderer også et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelsen.