Gi økonomisk trygghet og stabilitet til ansatte som blir syke og ikke lenger kan jobbe som normalt.

Hva er sykelønnsforsikring?


Sykelønnsforsikringen sikrer at de ansattes inntektstap mellom sykepengene fra NAV og lønnen over 6 G blir dekket. Utbetalingen starter etter karenstiden, som normalt er 16 dager, men kan justeres for å redusere forsikringskostnadene. Pengene går til bedriften, som utbetaler sykelønnen til den ansatte.

Alvorlig sykdom

Å bli rammet av en alvorlig sykdom kan snu opp ned på tilværelsen på kort tid. Forsikringen gir den ansatte rask økonomisk hjelp ved et bredt spekter av definerte sykdommer og skader.

Annen sykdom

Ved varig arbeidsuførhet på grunn av sykdom gir forsikringen en engangsutbetaling som kompenserer for inntektstapet. Denne utbetalingen kommer i tillegg til støtten fra NAV. Bedriften kan også velge å inkludere ménerstatning, som gir utbetaling ved varig funksjonsnedsettelse som følge av sykdom.

Uførepensjon i innskudds­pensjonen

I innskuddspensjon kan uførepensjon dekke opptil 3 % av lønnen opp til 12 G, og opptil 66 % av lønnen mellom 6 G og 12 G som kompensasjon for manglende uføretrygd fra folketrygden i dette lønnsintervallet. Det er også et kronetillegg på 0,25 G, maksimalt 6 % av lønnen. I tillegg kan det tilknyttes et barnetillegg på 4 % av lønnen opp til 6 G. Totalt barnetillegg kan ikke overstige 12 % av lønnsgrunnlaget opp til 6 G. Bedriften kan kombinere ett eller flere av disse elementene etter nærmere regler.

Uføre­forsikringen Syk

Når en ansatt blir arbeidsufør, gir forsikringen utbetaling uavhengig av årsaken, uten krav om varighet. Dette gjør den økonomiske situasjonen mer forutsigbar for den ansatte.

Bedriften kan velge

  • Antallet utbetalinger og når de skal skje bestemmes av sykefraværets lengde, enten etter 18, 24, 36 og/eller 48 måneder. Størrelsen på utbetalingene kan variere mellom 0,5 G og 6 G. For å kvalifisere for utbetaling må den ansatte ha vært minst 40 % sammenhengende sykemeldt i nevnte perioder, og ha fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.