Yrkesskadeforsikring skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring skal dekke alle som jobber for en arbeidsgiver, inkludert deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. Uten yrkesskadeforsikring må alle utgiftene dekkes hvis en ansatt blir skadet. Kravet kan bli langt større enn kostnaden for forsikringen.

Tapt inntekt

Hvis sykepengene fra NAV ikke erstatter hele lønnen til den ansatte, dekker forsikringen inntektstapet fram til skadesaken er gjort opp.

Varig skade

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis yrkesskaden resulterer i varig funksjonsnedsettelse. Dette kan inkludere tap av syn eller hørsel, kompliserte bruddskader eller amputasjon. For å kvalifisere for erstatningen må den nedsatte funksjonsevnen (medisinske invaliditeten) være 15 % eller høyere.

Varing arbeidsuførhet

Forsikringen gir en engangsutbetaling som kompenserer for det fremtidige inntektstapet hvis den ansattes arbeidsevne blir varig påvirket av skaden. Erstatningen fastsettes ut fra forsikringssummen, den ansattes alder, inntekt og grad av arbeidsuførhet.

Merutgifter

Forsikringen kan også gi erstatning for visse behandlingsutgifter utover det som dekkes av det offentlige.

Dødsfall

Erstatning tildeles samboer/ektefelle og barn under 20 år dersom en ansatt dør som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Forsikringen inkluderer også et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelsen.